34th International Scientific Conference in the Humanities “The January Papers”
January 25-26, 2024

Accepted abstracts

1. THE BALTIC LANGUAGES: SYNCHRONY AND DIACHRONY

 • Māris Baltiņš, Dr.habil.med. - Valsts valodas centrs / Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvia - Šaha pamatterminu veidošanās latviešu valodā [ Formation of basic chess terms in Latvian ]
 • Aņss Ataols Bierzeņš, Dr. sc. ing. - Kolupa pogosta puorvolds, Latvia - Subjunktiva paralelis baltu i slavu volūduos [ Common of the Subjunctive in Baltic and Slavic Languages // Общее в сослагательном наклонении в балтийских и славянских языках ]
 • Jana Butāne-Zarjuta, Mg. philol. - Daugavpils Universitāte, Latvia - Jauniešu iesauku strukturāli gramatiskais raksturojums [ Structural grammatical characterisation of youth nicknames ]
 • Vilija Celiešienė, Daktaras - Docentas, Lithuania - Neautorinės kalbos raiška studentų akademiniuose tekstuose [ Expression of author's language in students' academic texts ]
 • Ina Druviete, Prof. Dr. habil.philol. - Latvijas Universitāte, Latvia - Dažu kognitīvās zinātnes terminoloģijas problēmas [ Some terminological problems in cognitive science ]
 • Eglė Gabrėnaitė, PhD - Associate professor, Lithuania - Paveikti protą, valią, jausmus: pragmatinė paveikiųjų diskursų retorika [ Pragmatic Rhetoric of Persuasive Discourses. Affect the Mind, Will and Emotions ]
 • Lingita Lina Henritiusa, Mg. sc. comm. - Latvijas Universitātes doktorante, Latvia - Laiki mainās – valoda mainās: politkorektas latviešu valodas loma mūsdienu Daugavpils sabiedrībā [ Times Change – Language Changes: the Role of Politically Correct Language in Modern Daugavpils Society ]
 • Sintija Ķauķīte, Humanitāro zinātņu maģistra grāds - Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvia - Grafiskie līdzekļi prozā, publicistikā un elektroniskajos saziņas līdzekļos [ Graphical means in prose, mass media, and electronic media ]
 • Rūta Kazlauskaitė, Dr. hum. - Associated Professor, Lithuania - Poezijos kalbos aktualizacija [ Actualization of the language of poetry ]
 • Elīna Kraukle, Maģistrs - Valsts policija, Latvia - - [ - ]
 • Regīna Kvašīte, dr. hum. - Viļņas Universitātes Šauļu akadēmija, Lithuania - Par Jāņa Endzelīna (1873–1961) sakariem ar Lietuvu [ On the Relations of Jānis Endzelīns (1873–1961) to Lithuania ]
 • Dite Liepa, Dr.philol. - LU Latviešu valodas institūts; Rīgas Stradiņa universitāte, Latvia - Latviešu valodas kvalitāte medijos: vai vērtējami tikai valodas pareizuma aspekti? [ The quality of the Latvian language in the media: should only aspects of language accuracy be evaluated? ]
 • Evija Liparte, Mg. philol. - pašnodarbināta tulkotāja, Latvia - Par dažu sadzīves priekšmetu nosaukumiem kā konceptuālās metaforas CILVĒKS IR LIETA tradicionālām un okazionālām realizācijām [ On the names of some household objects as on traditional and occasional realizations of conceptual metaphor HUMAN IS A THING ]
 • Dace Markus, Dr. habil. philol. - Liepājas Universitāte, Latvia - Latviešu valoda pirmsskolā [ Latvian language in pre-school ]
 • Ilga Migla, Dr.philol. - LU Latviešu valodas institūts, pētniece, Latvia - MĀJPUTNU NOSAUKUMI LATVIEŠU VALODAS FRAZEOLOĢISMOS [ NAMES OF POULTRY IN IDIOMS OF LATVIAN LANGUAGE ]
 • Velga Polinska, Mg. art., Mg. translat. - LU Latviešu valodas institūts, Latvia - Cilvēku ar invaliditāti tēla konstruēšana Latvijas medijos [ Construction of the Image of Persons with Disabilities in Latvian Media ]
 • Elga Skrūzmane, Mg. philol. - LU Latviešu valodas institūts, Latvia - Daudzveidīgā uguns G. Manceļa “Postillā” frazeoloģiskā aspektā (III) [ Diverse uguns ‘fire’ in the “Postill” by G. Manzel: The phraseological aspect (III) ]
 • Anna Stafecka, Dr. philol. - LU Latviešu valodas institūts, Latvia - Ar faunu saistītā leksika Nautrēnu izloksnē [ Fauna-related vocabulary in the Nautrēni subdialect ]
 • Ilze Štrausa, Mg. philol. - Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvia - Adjektīvi felinonīmos [ Adjectives in felinonyms ]
 • Jolanta Vaskelienė, PhD in humanities - associate professor, senior researcher, Lithuania - Ričardo Gavelio romano „Vilniaus pokeris“ naujadarai [ Neologisms in Ričardas Gavelis' novel „Vilniaus pokeris“ ]
 • Anna Vulāne, Dr. philol. - Latvijas Universitāte, Latvia - Adjektīvs putnu sekundārajos nosaukumos [ Adjective in secondary names of birds ]

2. THE SLAVIC LANGUAGES IN THE HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT

 • Jelena Konickaja, доктор гуманитарных наук - Vilniaus universitetas, Lithuania - Метафоры природных явлений в литовской и русской поэзии: žaibas и молния [ Metaphors of natural phenomena in Lithuanian and Russian poetry: lightning ]
 • Jelisaveta Kostandi, PhD - Tartu University, Estonia - Отражение социообразующей функции праздничных практик в речи староверов Эстонии [ Reflection of the social-forming function of holiday practices in the speech of the Old Believers of Estonia ]
 • Małgorzata Kurianowicz, doctor - assistant, Poland - Dwa wydania "Słownika cerkiewnosłowiańsko-polskiego" ks. A. Znosko. Analiza językowa [ Two editions of "The Church Slavonic-Polish Dictionary" by Fr. A. Znosko. Linguistic analysis ]
 • Jekaterina Tašireva, 2. kursa doktorante - Latvijas Universitāte, Latvia - Par vienu subkategorizācijas gadījumu: latviešu un krievu koncepts «mokas» valodā [ About one subcategorization case: Latvian and Russian concept “torment” in language ]
 • Юрий/ Jurijs Храмов/ Hramovs, Dr. philol./ vad. pētnieks/ docents - Rīgas Tehniskā universitāte, Latvia - Работа В. И. Шерцля «Z oboru jazykozpytu»: лексикологический и этимологический аспекты [ Čeněk Šercl’s Work Z Oboru Jazykozpytu: Lexicological and Etymological Aspects ]
 • Валентина Щаднева, PhD - Tartu University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Slavic Studies, Russian language specialist, Estonia - Названия традиционной кухни в говоре Западного Причудья на фоне лексики псковских народных говоров [ Names of traditional cuisine in the dialect of Western Peipus region on the background of the vocabulary of Pskov dialects ]

3. THE ENGLISH LANGUAGE: SYNCHRONY AND DIACHRONY

 • Kristīna Korneliusa, Master's degree in Philology - University of Latvia, Latvia - The Concept of Subjectivity and Subjectivity Markers in TED Talks Performed in English by Latvian Native Speakers [ The Concept of Subjectivity and Subjectivity Markers in TED Talks Performed in English by Latvian Native Speakers ]
 • Solveiga Sušinskienė, Doctor of Humanities - Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania - Grammatical Metaphor as a Tool for Persuasion in Mass Media Texts [ Grammatical Metaphor as a Tool for Persuasion in Mass Media Texts ]
 • Virginija Tuomaitė, MA - Lecturer, Lithuania - Nuo grotažymių iki sintaksės: žvilgsnis į kalbinį diskursą socialinių tinklų platformose [ From Hashtags to Syntax: Diving into Linguistic Discourse on Social Networking Platforms ]
 • Marija Vėžienė, MA - Kaunas University of Technology, Lithuania - Nuo grotažymių iki sintaksės: žvilgsnis į kalbinį diskursą socialinių tinklų platformose [ From Hashtags to Syntax: Diving into Linguistic Discourse on Social Networking Platforms ]
 • Daiva Zavistanaviciene, Lecturer - Kaunas University of Technology, Lithuania - Energetikos sektoriaus terminų vertimo ypatumai anglų ir lietuvių kalbose [ The peculiarities of energy sector term translation in English and Lithuanian ]

4. MODERN STUDIES IN TRANSLATOLOGY

 • Evita Badina, Dr. philol. - Daugavpils University, researcher, Latvia - "Vai tas jau ir tulkots krieviski?": Daži apsvērumi par anglofoniskās literatūras tulkošanu Padomju Latvijā [ "Has it already been translated into Russian?": Some considerations on translating Anglophone literature in Soviet Latvia ]
 • DONATA BERŪKŠTIENĖ, Lecturer - Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University, Lecturer, Head of VMU IFL Translation Centre, Lithuania - A Comparative Analysis of Human and Machine Translations from English into Lithuanian: the Case of Culture-Specific Items in Blackberry Wine by Joanne Harris [ A Comparative Analysis of Human and Machine Translations from English into Lithuanian: the Case of Culture-Specific Items in Blackberry Wine by Joanne Harris ]
 • Andrejs Daņiļins, Maģistrs, doktorantūras students - LU HZF; LU Bibliotēka, Latvia - Aspazijas dzejas tulkojumi krievu valodā periodiskajos izdevumos Latvijā 1920-1930 gados [ Translations of Aspazija's poetry into Russian in periodicals in Latvia in the 1920s-1930s ]
 • Aušra Jankauskaitė, MA in English philology - Lecturer at Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University, Lithuania - A Comparative Analysis of Human and Machine Translations from English into Lithuanian: the Case of Culture-Specific Items in Blackberry Wine by Joanne Harris [ A Comparative Analysis of Human and Machine Translations from English into Lithuanian: the Case of Culture-Specific Items in Blackberry Wine by Joanne Harris ]
 • Evelīna Ķiršakmene, Mg. Int. - Doktorantūras studente, Latvia - Pants, lombards un translācija: mašīntulkošanas nedienas ar viltusdraugiem [ Pants, Lombards and translation: false friend troubles in machine translation ]
 • Svetlana Korolova, Master in English Philology - University of Latvia, lecturer, Latvia - Audiovisual translation in a multilingual context [ Audiovisual translation in a multilingual context ]
 • Valerii Kremenchutskyi, Master's degree - Daugavpils University, Ukraine - Izpratnes placdarms saistībā ar terminu tulkošanu zinātniskajā fantastikā [ Bridgehead of Understanding in Context of Term Translation in Science Fiction ]
 • Ivars Orehovs, Dr. philol. (asoc. prof.) - Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvia - SOMIJAS ZVIEDRU DZEJNIECES EDĪTES SĒDERGRĀNAS (EDITH SÖDERGRAN) DAIĻRADE TULKOJUMOS LATVIJĀ [ THE WORKS OF THE FINNISH-SWEDISH POET EDITH SÖDERGRAN IN TRANSLATIONS IN LATVIA ]
 • Virginija Tuomaitė, MA - Lecturer, Lithuania - Teisės tekstų labirintuose: įžvalgos apie vertimo iššūkius [ Navigating the Legal Labyrinth: Insights into Challenges of Translating Legal Texts ]
 • Marija Vėžienė, MA - Kaunas University of Technology, Lithuania - ​Teisės tekstų labirintuose: įžvalgos apie vertimo iššūkius [ Navigating the Legal Labyrinth: Insights into Challenges of Translating Legal Texts ]
 • Vytautė Vitkauskienė, MA - Lecturer, Lithuania - A Comparative Analysis of Human and Machine Translations from English into Lithuanian: the Case of Culture-Specific Items in Blackberry Wine by Joanne Harris [ A Comparative Analysis of Human and Machine Translations from English into Lithuanian: the Case of Culture-Specific Items in Blackberry Wine by Joanne Harris ]

5. A HUMAN AND THE WORLD IN LITERATURE AND CULTURE

 • Aļona Dolinda, Professional Master's Degree in Intercultural Relations - -, Latvia - «Generation П» экранизация и текст [ “Generation P” film adaptation and text ]
 • Jekaterina (Екатерина) Gusakova (Гусакова), претендент на докторскую степень - AS Delfi, Latvia - Между Вечным городом и Яилати: римлиана в романе «Аппендикс» автора-эмигранта Александры Петровой [ Between the Eternal City and Yailati: Romaniana in the novel "Appendix" by expatriate author Alexandra Petrova ]
 • Karolīna Hrapāne, Profesionālais maģistrs starpkultūru attiecībās - Daugavpils Universitāte, Latvia - Cilvēks un pasaule H.Fasta romānā "Svešinieks" [ A human and the world in the novel "Outsider" by H.Fast ]
 • Kristīne Juškova, Mg.philol. - Daugavpils Universitāte, Latvia - Образ чужого в романе Елены Катишонок «Когда уходит человек» [ The image of the other in Elena Katishonok's novel "When a Man Leaves" ]
 • Roberts Ķipurs, LU HZF Valodu un kultūras studiju 1. kursa doktorants, Vēstures maģistrs - Latvijas Universitāte, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Latvia - Pieminekļi un kultūrvēsturiskā atmiņa Latgalē. [ Monuments and cultural historical memory in Latgale. ]
 • Ingrīda Kleinhofa, M.A., PhD Cand. - Latvijas Universitāte, Latvia - Arābu frankofonā emigrācijas literatūras klasifikācija un kultūridentitāte [ The Francophone Arab Emigration Literature: Classification and Cultural Identity ]
 • Dario Lami, Master Degree - Phd Student, Italy - Ностальгия как литературное явление [ Nostalgia as a literary phenomenon ]
 • Dace Micāne-Zālīte Mg. Philol., LU Doktorante, Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības un literatūrzinātnes un mūzikas, vizuālās mākslu un arhitektūras nozare - Ojāra Vācieša muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Izglītības programmu kuratore, Rīga, Latvia - "Jūrkalnes suitu teicēja Marija Lācis - pelēkās klades dārgumi", Atmiņu pieraksti kā kultūrvēstures un vietas vērtību glabātāji, 1991. gada folkloras ekspedīcijas vākums. [ "Folksinger Marija Lācis from Jūrkalne - The Treasures of the Gray Notebook" ]
 • Arkādijs Ņeminuščijs, Dr. philol.,asociētais profesors - Daugavpils Universitāte,HSZF, Valodu un literatūras katedra, Latvia - Нарратив бала в русской литературе второй половины XIX века [ The Narrative of the ball in Russian literature of the second half of the 19th century ]
 • Sergejs Poļanskis, Prof. Master in Comm. Org. Admin., Mg. Philol. - Daugavpils University, Latvia - Fernando Arrabals - PANISKĀ tēvs un bende [ Fernando Arrabal - father and executioner of PANIQUE ]
 • Alla Saltikova, Магистр межкультурных отношений - Даугавпилсский Университет, Latvia, Latvia - Эмоциональная доминанта у протагонистов в художественном мире романов А. Иванова "Сердце пармы" и "Золото бунта". [ The emotional dominant of the protagonists in the artistic world of A. Ivanov’s novels “The Heart of Parma” and “The Gold of Riot”. ]
 • Reda Šatūnienė, Doctor (humanities, ethnology) - Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Public Health, Department of Bioethics, Lithuania - The entanglements of spiritual (esoteric) literature and subcultural lifestyles [ The entanglements of spiritual (esoteric) literature and subcultural lifestyles ]
 • Olga Senkāne, Dr.philol. - RTA Reģionālistikas zinātniskais institūts, Latvia - Identitāšu semiotiskas reprezentācijas Viestura Kairiša atveidotajā Rēzeknē [ Semiotic representations of identities of portrayed Rēzekne by Viesturs Kairish ]
 • Indrė Žakevičienė, PhD - Associate professor at Vytautas Magnus University, Lithuania - Elegiac and Idyllic Resonances in Lithuanian Poetry Written in Exile: the Cases of Albinas Baranauskas and Birutė Pūkelevičiūtė [ Elegiac and Idyllic Resonances in Lithuanian Poetry Written in Exile: the Cases of Albinas Baranauskas and Birutė Pūkelevičiūtė ]
 • Марк Мстислав Пентковский, докторант - Даугавпилсский университет, Latvia - Издания книги Ханнелоре Бреннер “Брундибар. Как Аннинка и Пепичек победили Шарманщика” на немецком и украинском языках [ Children's picture book "BRUNDIBAR. How Aninka and Pepíček Defeated the Organgrinder " by Hannelore Brenner in German and Ukrainian ]

6. LITERATURE AND CULTURE: PROCESS, INTERACTION, PROBLEMS

 • Anna Auzāne, Maģistra grāds filozofijā, maģistra grāds literatūrzinātnē (MA in philosophy and literature) - University of Latvia, Latvia - Miervaldis Birze un Tomass Manns: sanatoriju attēlojums un dzīve nāves ēnā [ Miervaldis Birze and Thomas Mann: depiction of sanatoriums and life in the shadow of death ]
 • Līga Struka, Mg.philol. - DU doctoral student, Latvia - Laika kategorija Andras Manfeldes tēlojumā "Zemnīcas bērni" [ The category of time in Andra Manfelde's depiction "Children of Dugout" ]
 • Sandra Zariņa, Dr.paed. - Daugavpils Universitāte, Latvia - Padomju skolotāja profesionālā identitāte Andra Akmentiņa romānā “Skolotāji” [ The professional identity of a Soviet teacher in the novel "Teachers" by Andras Akmentiņš ]

7. HISTORY: SOURCES AND PEOPLE

 • Una Bērente, Mg. hist. - Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Latvia - 19. gs. – 20. gs. sākuma etnogrāfisko kamanu dekorējumu veidi. [ Ethnographic sleigh decoration types from 19th to beginning of 20th century. ]
 • Iveta Berga-Muižniece, Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās, vizuāli plastiskajā mākslā, mākslas vēsturē un teorijā - Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Latvia - Bīskapa Martina pergamenti: 15. gadsimta indulgenču dokumentu saturs [ Bishop Martin's Parchments: Uncovering the Content of 15th Century Indulgence Documents ]
 • Tatjana Bogdanoviča, mag. hist - LU Latvijas vēstures institūts, zinātniskais asistents, Latvia - Zelta, liktenīga, graujoša...Daugava jezuītu uztverē [ Golden, fatal, destructive... Daugava in the perception of the Jesuits ]
 • Haralds Bruninieks, Mg.hist. - Sporta klubs Ziemeļvidzemes atlētu savienība, Latvia - Lietisko avotu liecības par nacionālajiem partizāniem Elkšņu meža Jēkabpils apriņķī(1948.gada 28.jūlijā). [ Testimony of official sources about national partisans in Jēkabpils district (on July 28, 1948). ]
 • Rūdolfs Brūzis, Dr. hist. - Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Latvia - Arheoloģiskie pētījumi Daugavpils Garnizona kapsētā [ Archaeological research in Daugavpils Garrison cemetery ]
 • Maija Grizāne, PhD - Daugavpils Universitāte, Latvia - Latgales sovjetizācija un Daugavpils Pedagoģiskā institūta Karojošo ateistu kluba darbības pirmā desmitgade (1959–1969) [ Sovietization of Latgale and the first decade of activities of the Militant Atheists’ Club of Daugavpils Pedagogic Institute (1959–1969) ]
 • Gintautas Jakštys, PhD - Klaipeda University, Lithuania - Lithuanian military-civilian relation in Kaunas 1919 [ Lithuanian military-civilian relation in Kaunas 1919 ]
 • Audronė Janužytė, PhD - Associate Professor of the Institute of Management and Political Science at Mykolas Romeris University in Vilnius, Lithuania - Lietuvas valdības un tās pilsoņu rīcība Padomju Savienības karā pret Somiju 1939.–1940. [ Actions of Lithuanian Government and Its Citizens in Soviet Union’s War Against Finland in 1939–1940 ]
 • JURIS JEFUNI, mg. theol. - Latvijas Kristīgā Akadēmija, lektors; Daugavpils universitāte, doktorants., Latvia - ZIŅAS PAR PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS VAJĀŠANU LATVIJĀ 1920.gg. DOKUMENTU UN FAKTU GAISMĀ [ THE INFORMATION ABOUT THE PERSECUTIONS OF THE ORTHODOX CHURCH IN LATVIA IN THE 1920s IN THE LIGHT OF DOCUMENTS AND FACTS ]
 • Ina Kirņičanska, vēstures un arheoloģijas maģistre - DU doktorante, Latvia - Жизненный путь старообрядческого наставника Иосифа Резакова (? - 1868) [ The Life Path of an Old Believers Spiritual Leader Josef Rezakov (? - 1868) ]
 • Diana Krasnova, Bc.oec.,Bc.iur., Master in the Middle East studies cand., M.Sc. in Intl.Cooperation cand. - University of Rome Sapienza Unitelma, University of Niccolo Cusano, University of Gothenburg, Latvia - Intereuropean Slave Trade and Migration in Medieval Arabic and European texts [ Intereuropean Slave Trade and Migration in Medieval Arabic and European texts ]
 • Laura Kreigere-Liepiņa, Maģistra grāds Humanitārajās zinātnēs - Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvia - Rīgas humānista Daniela Hermaņa (1543–1601) epitāfija: teksts un tā references vēstures avotos un dokumentos. [ The epitaph of the Riga humanist Daniel Hermann (1543-1601): text and its references in historical sources and documents. ]
 • Iveta Krilova, Doktora grāda kandidāte. mag. hyst. - DDDV; neatkarīgā pētniece., Latvia - ,,Nelegālā biznesa sieviete” Padomju Latvijā (1962): Rēzeknes pilsētas un rajona preses piemērs. [ ,,Illegal businesswomen” in Soviet Latvia (1962): the example of press Rezekne city and district ]
 • Sergejs Kuzmins, mg. hist - Daugavpils Universitāte, Latvia - Daugavpils "Elektroinstruments" rūpnīcas stradnieku pieņimšana un atalgojums arhīva dokumentos (1949-1959) [ Employment and remuneration of Daugavpils "Elektroinstruments" factory workers in archive documents (1949-1959) ]
 • Karolis Laurinavicius, MA - PhD student of Vytautas Magnus University, Department of History, Lithuania - Vakarų Ukrainos Liaudies Respublikos politinės nuostatos į Vakarų Ukrainos teritorijas 1919-1923 metais [ Western Ukrainian People's Republic political attitude to Western Ukrainian territories in 1919-1923 ]
 • Sigitas Lūžys, MA - Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lithuania, Lithuania - Женщины-стрелки: деятельность женщин Союза стрелков Литвы в межвоенный период в Южной Литве. [ Riflewomen: the Activities of the Women of the Lithuanian Riflemen's Union in Southern Lithuania during the Interwar Period. ]
 • Vladislavs Malahovskis, Dr. hist. - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (vadošais pētnieks); Latgales Kultūrvēstures muzejs (speciālists), Latvia - Latgale un latgaliešu jautājums Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā: atspoguļojums latgaliešu publicistikā un korespondencē [ Latgale and the issue of Latgalians during the authoritarian regime of Kārlis Ulmanis: reflection in Latgalian publicism and correspondence ]
 • Arturs Medveckis, Dr.paed - Liepājas Universitāte, Latvia - Pēterim Stepiņam - 110: vēsturnieka personības un profesionālās identitātes liecības personīgā arhīva avotos [ For Peter Stepins - 110: testimony of a historian's personality and professional identity in personal archive sources ]
 • Ināra Mukāne, Daugavpils universitātes doktorante, Studiju kursa kods VēstD073 - Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, Latvia - Raiņa memoriālā muzeja izveides vēsture Berķenelē [ The history of the creation of the Rainis Memorial Museum in Berkenele ]
 • Baiba Pazāne, Mg.Hist. - LU VFF doktorantūras studiju programma, Latvia - Latvijas Pareizticīgas Baznīcas īpašumu reevakuācija no Padomju Krievijas: 1920.-1928. gads [ Re-evacuation of the properties of the Orthodox Church of Latvia from Soviet Russia: 1920-1928 ]
 • John Kelly Robison, PhD - Daugavpils University (Fulbright Scholar)/San Juan College (Professor of History), Latvia - NA [ NA ]
 • Galina (nun Euphrosyne) Sedova, Dr.history - nun Euphrosyne, Latvia - Илукстский православный монастырь и Духовное женское училище в Курляндской губернии, конец XIX и начало XX века. [ Ilukst Orthodox Convent and Theological Women's School in Courland Province in the period from the XIX - XX centuries. ]
 • Gaļina (nun Euphrosyne) Sedova, Dr.history - nun Euphrosyne, Latvia - Илукстский православный монастырь и Духовное женское училище в Курляндской губернии, конец XIX и начало XX века. [ Ilukst Orthodox Convent and Theological Women's School in Courland Province in the period from the XIX - XX centuries. ]
 • Marika Selga, Mag.hist. - LU VFF, doktorantūra, Latvia - Vassera koledžas speciālās kolekcijas materiāli par Latviju 1920. gados [ Reflections on Latvia in 1920s in the Vassar College Special Collections Library materials ]
 • Michal Šimáně, Ph.D. - Head of Department of Social Sciences, Deputy Director of Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno, Czech Republic - „Comprehensive Evaluation“ as one of the tools for assessing teachers in secondary technical schools in socialist Czechoslovakia [ „Comprehensive Evaluation“ as one of the tools for assessing teachers in secondary technical schools in socialist Czechoslovakia ]
 • Arnis Slobozanins, Mg - Pašnodarbinātais, Latvia - Operācija "Viltus liecinieks." J. Kindzuļa lūgums Rainim 1912. gadā rakstītajā vēstulē. [ Operation "False witness." Request of J. Kindzulis to J. Rainis in a letter written in 1912. ]
 • Henrihs Soms, Vēstures doktors, asoc. prof. - Daugavpils Universitāte,, Latvia - Ielu pārdēvēšana Daugavpilī pirms 100 gadiem (1924) [ Renaming of streets in Daugavpils 100 years ago (1924) ]
 • Sandis Sprudzāns, Mg.paed. - Verēmu pamatskola, Latvia - Etniskās identitātes veicinošie faktori Latvijas vispārējās vidējās izglītības programmā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā [ Factors contributing to ethnic identity in the Latvian general secondary education program in social and civic education ]
 • Kaspars Strods, Mg. arhiv - Latvijas Kara muzejs, Latvia - Noziedzība Latgalē (1920–1927): Romanova-Karpova bandas piemērs [ Criminality in Latgale (1920-1927): example of the Romanova-Karpova gang ]
 • Geoffrey Robert Swain, PhD - Emeritus Professor, University of Glasgow, United Kingdom - Lady Muriel Paget's Mission to Daugavpils, 1920-22 [ Lady Muriel Paget's Mission to Daugavpils, 1920-22 ]
 • Agnese Timofejeva, Mg.hist., DU doktora studiju progr. "Vēsture un arheoloģija" 1.kursa studente - Memoriālo muzeju apvienība, Raiņa muzejs "Tadenava", Latvia - Latvijas mežsaimniecības vēsture (1918—1940): mežsargu memuāri kā vēstures avoti [ Latvian forestry (1918—1940): memoirs of forest rangers as historical sources ]
 • Juris Urtāns, Dr.hist., Dr.habil.art. - Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts, vadošais pētnieks, Latvia - Jauni pilskalni, jauni nosaukumi. Latgale [ New Hillforts, new Names. Latgale ]
 • Uldis Vanags, mag iur, mag hist - Daugavpils University, Latvian State Historical Archive head of department, Latvia - Identificētie Latgales vēstures materiāli Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Problēmas un potenciāls. [ Recovered sources of history of Latgale in Latvian State Historical archive. Problems and potentials. ]
 • Mārtiņš Vesperis, Mg.philol. - Latvijas Okupācijas muzejs, Latvia - Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas darbības aspekti (1921-1940) [ Aspects of the operation of the Daugavpils branch of the Latvian Red Cross (1921-1940) ]
 • Manvydas Vitkūnas, dr. (PhD) - General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Lithuania - 1605 Battle of Salaspils (Kircholm) in Lithuanian historical memory [ 1605 Battle of Salaspils (Kircholm) in Lithuanian historical memory ]
 • Arūnas Vyšniauskas, Dr. - Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, Lithuania - Отторжение в 1939 году Клайпедского края от Литвы – катализатор Второй мировой войны [ Detachment of Klaipėda Region from Lithuania in 1939 as a catalyst of World War II ]
 • Ieva Zepa, Mg. philol. - Stirnienes draugu biedrība, Latvia - Tautas ģeometriskā ornamenta klātbūtne Stirnienes apkaimes sakrālajā telpā [ Presence of ethnic geometric adornments in the sacred spaces of the Stirniene region ]