Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
starptautiskā zinātniskā konference "XXXII Zinātniskie lasījumi"
2022. gada 27. - 28. janvāris

Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes (HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Zinātniskie lasījumi" ir vērienīgs zinātniskais notikums, kas reprezentē fakultātē pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas, tematiskos lokus, pētnieciskās metodoloģijas un starpdisciplinārās inovācijas.

DU HF „Zinātnisko lasījumu” misija – pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem, piemērojot humanitāro zinātņu procesu raksturošanai gan tradicionālas un aprobētas, gan mūsdienīgas un starpdisciplināras pētnieciskās metodoloģijas, uzturētu un veidotu zinātniskos kontaktus.

Īpašs konferences fokuss ir tie pētnieciskie virzieni, kuros DU HF veic padziļinātu specializāciju, – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures un identitātes pētījumi, kultūras studijas.

Konferences darba grupas:

1. BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA [+]

Konferences dalībnieki aicināti pievērsties dažādu valodas līmeņu vienību izpētei sinhroniskajā un diahroniskajā aspektā, baltu valodu pētījumiem sastatāmajā un salīdzināmajā aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 32 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu.

2. SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ [+]

Darba grupā paredzēts izskatīt problēmu loku, kas saistīts ar slāvu valodu izpēti no sinhronijas un diahronijas viedokļa teorijas un pragmatikas aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 32 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: krievu, poļu, latviešu, angļu.

3. VĀCU KULTŪRA UN LATVIJA  [+]

Starpdisciplinārajā darba grupā aicināti piedalīties zinātnieki, kuru pētījumu lauks ir vācu kultūra un tās sakari ar Latvijas kultūras telpu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta recepcijas jautājumiem, analizējot vācu kultūras tēlu latviešu uztverē un latviešu kultūras tēlu vāciešu uztverē.
Prezentētie ziņojumi tiks publicēti anonīmi recenzējamos zinātnisko rakstu krājumos „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 32 (ISSN 1691-6042) un „Vēsture: avoti un cilvēki” Nr. 26 (ISSN 1691-9297); izdevumi iekļauti starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, vācu, angļu.

4. ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA [+]

Konferences dalībnieki aicināti pievērsties dažādu angļu valodas līmeņu vienību izpētei sinhroniskajā un diahroniskajā aspektā, valodu pētījumiem sastatāmajā un salīdzināmajā, kā arī sociolingvistiskajā aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 32 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valoda: angļu.

5. MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ [+]

Darba grupā paredzēts aplūkot mūsdienu translatoloģijas teorētiskos aspektus, pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar tulkošanas praksi: tulkojumu analīze, tulkojumu salīdzinājums, tulkotāju personības un pieredze, mutvārdu tulkošanas problēmas, mūsdienu tehnoloģijas tulka un tulkotāja darbā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 32 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: angļu, latviešu, krievu.

6. NOVECOŠANA LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ  [+]

Literatūrā un kultūrā rodami priekšstati par vecumu, vecumdienām, novecošanas procesu, vecāka gadagājuma cilvēku lomu un statusu sabiedrībā. Tie atšķiras dažādās kultūrās, kā arī pārveidojas laika gaitā saistībā ar sociālām pārmaiņām, varas attiecību un vērtību transformācijām un citiem procesiem, kas norisinās kultūrā un citu kultūru ietekmē.
Darba grupas diskusiju tematikā iekļaujas literatūras zinātnei, kultūras studijām un sociālajām zinātnēm aktuāli jautājumi, kas saistīti gan ar individuālo, gan kolektīvo novecošanas problemātiku. Pieteiktās tēmas mērķis ir pievērsties dažādu tautu un reģionu literatūrā un kultūrā rodamajiem priekšstatiem par novecošanu, starpdisciplināri analizēt kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmi uz novecošanas procesu, novērtēt vecāka gadagājuma cilvēku devumu literatūrā un kultūrā, apzināt dzīves pieredzes sociālo lomu un kultūras aktivitāšu iespaidu uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, aplūkot ar novecošanu saistīto gaidu un bažu izpausmes un mītus, kā arī vecumdienu tēlojumu literatūrā un kultūrā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Kultūras studijas” Nr. 15 (ISSN 1691-6026); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO. Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

7. DZĪVES RAKSTĪBA: TRADĪCIJA UN NOVATORISKAIS  [+]

Darba grupā paredzēts pievērsties dzīves rakstības izpētei diahronā un sinhronā skatījumā, ar dzīves rakstību saprotot plašu jēdzienisko kopu, kas ietver autobiogrāfiju, biogrāfiju, autobiogrāfiska un biogrāfiska rakstura daiļliteratūru, dzīvesstāstu, epistolāro literatūru u. tml. Iespējamie izpētes aspekti iekļauj žanra problēmu, dzīves rakstības poētiku, tematiku, salīdzināmo pieeju, teksta komunikatīvo aspektu u. c.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” Nr. 23 (ISSN 2243-6960); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

8. VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI  [+]

Vēsturnieki aicināti prezentēt savu pētījumu rezultātus. Tematisku, hronoloģisku, ģeogrāfisku u. c. ierobežojumu nav; obligāts nosacījums – referātam jāatspoguļo pētnieka darbs ar vēstures avotiem.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Vēsture: avoti un cilvēki” Nr. 26 (ISSN 1691-9297); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Darba grupās nav paredzēti ziņojumi par priekšmetu mācību metodiku.
Konferences dalībnieki aicināti izvērtēt iesniedzamo tēmu atbilstību konferences darba grupu anotācijām.

Sakarā ar Covid-19 izplatību un esošo epidemioloģisko situāciju DU HF „XXXII Zinātniskie lasījumi” notiks attālināti – ZOOM platformā; sertifikāti par dalību konferencē tiks izsūtīti pēc konferences.

DU Humanitārās fakultātes „XXXII Zinātnisko lasījumu” dalības maksaEUR 50.00.
Citi dalības veidi:
  • klausītājiem bez referāta – EUR 5.00, ar sertifikātu EUR 10.00;
  • dalībniekam ar vairākiem referātiem – EUR 50.00 par pirmo referātu, EUR 30.00 par katru nākamo referātu;
  • autoru kolektīviem, kuri uzstājas ar vienu referātu, – EUR 50.00 par vadošo referentu un EUR 30.00 katram līdzautoram.

Pieteikums konferencei jāiesūta līdz 2022. gada 5. janvārim.

Katra referāta atbilstību izvērtēs konferences Zinātniskā komiteja, pamatojoties uz iesniegto referāta anotāciju. Līdz 2022. gada 11. janvārim pa e-pastu tiks paziņots, vai referāts ir iekļauts konferences programmā.

Uz konferences referātu pamata sagatavoti publikāciju teksti konferences materiālu krājumiem jāiesniedz līdz 2022. gada 6. martam. Raksta zinātnisko atbilstību izvērtē anonīmi recenzenti, un par raksta publicēšanu lemj krājuma zinātniskā redkolēģija.

Dalības maksa jānomaksā, pārskaitot uz DU kontu līdz 2022. gada 15. janvārim.

Rekvizīti:
  Daugavpils Universitāte
  PVN reģ. Nr.: LV90000065985
  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5401
  Banka: Valsts Kase
  Kods: TRELLV22
  Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
  Maksājuma mērķis: Struktūra: 01016; dalības maksa konferencei „HF 32. Zinātniskie lasījumi".


Konferences kontaktinformācija:
  Daugavpils Universitāte
  Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5401
  Tālrunis: +371 65424238
  Fakss: +371 65422611
  e-pasts: hfzl@du.lv


Logo2