DU XXXIV starptautiskā humanitāro zinātņu konference „Janvāra lasījumi”
2024. gada 25.-26. janvārī

Daugavpils Universitātes (DU) humanitāro zinātņu ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Janvāra lasījumi” ir vērienīgs zinātniskais notikums, kas reprezentē universitātē pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas, tematiskos lokus, pētnieciskās metodoloģijas un starpdisciplinārās inovācijas.

Starptautiskās humanitāro zinātņu konferences „Janvāra lasījumi” misija – pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem, piemērojot humanitāro zinātņu procesu raksturošanai gan tradicionālas un aprobētas, gan mūsdienīgas un starpdisciplināras pētnieciskās metodoloģijas, uzturētu un veidotu zinātniskos kontaktus.

Īpašs konferences fokuss ir tie pētnieciskie virzieni, kuros tiek veikta padziļināta specializācija – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures un identitātes pētījumi, kultūras studijas.

Konferences darba grupas:

1. BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA [+]

Konferences dalībnieki aicināti pievērsties dažādu valodas līmeņu vienību izpētei sinhroniskajā un diahroniskajā aspektā, baltu valodu pētījumiem sastatāmajā un salīdzināmajā aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu.

2. SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ [+]

Darba grupā paredzēts izskatīt problēmu loku, kas saistīts ar slāvu valodu izpēti no sinhronijas un diahronijas viedokļa teorijas un pragmatikas aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: krievu, poļu, latviešu, angļu.

3. ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA  [+]

Konferences dalībnieki aicināti pievērsties dažādu angļu valodas līmeņu vienību izpētei sinhroniskajā un diahroniskajā aspektā, valodu pētījumiem sastatāmajā un salīdzināmajā, kā arī sociolingvistiskajā aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valoda: angļu.

4. MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ  [+]

Darba grupā paredzēts aplūkot mūsdienu translatoloģijas teorētiskos aspektus, pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar tulkošanas praksi: tulkojumu analīze, tulkojumu salīdzinājums, tulkotāju personības un pieredze, mutvārdu tulkošanas problēmas, mūsdienu tehnoloģijas tulka un tulkotāja darbā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: angļu, latviešu, krievu.

5. CILVĒKS UN PASAULE LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ [+]

Pasaules literatūrā un kultūrā tiek atspoguļoti priekšstati par pasauli un cilvēku noteiktā laikmetā. Dažādu tautu kultūrā šie priekšstati var būt gan ar kopīgām iezīmēm, gan būtiski atšķirties; tas saistīts ar nacionālām īpatnībām, tradīcijām un sociāliem procesiem, ar sabiedrības tiekšanos pēc mijiedarbes ar citām kultūrām. Neraugoties uz globalizācijas procesiem, kas rosina uz ciešākiem kultūru kontaktiem, priekšstati par pasauli un cilvēku var būtiski atšķirties ne tikai dažādām tautām, bet arī atsevišķu rakstnieku, mākslinieku daiļradē un citos radošos virzienos, paužot spilgti izteiktu individuālu, dažreiz pat „dumpiniecisku” raksturu.
Pētījumi par izmaiņām pasaules ainā un cilvēka koncepcijā rada interesi antropoloģijas kontekstā, atklājot tendences, kas raksturīgas individuālai un nacionālai apziņai, kā arī sabiedrībai kopumā. Tematiskā darba grupa paredz plašas zinātnisko problēmu diskusijas, saistītas ar pasaules un cilvēka priekšstatu izpēti sinhronā un diahronā aspektā dažādu nacionālo literatūru, kultūru un mākslas darbu autoru daiļradē.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Kultūras studijas” (ISSN 1691-6026); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

6. LITERATŪRA UN KULTŪRA: PROCESS, MIJIEDARBĪBA, PROBLĒMAS  [+]

Darba grupā paredzēts pievērsties literatūras un kultūras procesu, mijiedarbības un problēmu analīzei mākslinieciskajā tekstā un kultūrā diahronā un sinhronā skatījumā. Referenti aicināti piedalīties gan ar individuālām tēmām, gan tematiskiem ziņojumiem.
Darba grupas ietvarā tiek pieteikta „Dzīves rakstības” sekcija, kas aplūkos jautājumus saistībā ar autobiogrāfiju, biogrāfiju, autobiogrāfiska un biogrāfiska rakstura daiļliteratūru, dzīvesstāstu, epistolāro literatūru u. tml. žanra problēmas, dzīves rakstības poētikas, tematikas, salīdzināmajā un teksta komunikācijas aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” (ISSN 2243-6960); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu.

7. VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI  [+]

Vēsturnieki aicināti prezentēt savu pētījumu rezultātus. Tematisku, hronoloģisku, ģeogrāfisku u. c. ierobežojumu nav; obligāts nosacījums – referātam jāatspoguļo pētnieka darbs ar vēstures avotiem.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Vēsture: avoti un cilvēki” (ISSN 1691-9297); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Darba grupās nav paredzēti ziņojumi par priekšmetu mācību metodiku.
Konferences dalībnieki aicināti izvērtēt iesniedzamo tēmu atbilstību konferences darba grupu anotācijām.

DU XXXIV starptautiskā humanitāro zinātņu konference „Janvāra lasījumi" notiks hibrīdformā (gan klātienē DU telpās, gan tiešsaistē ZOOM platformā). Sertifikātus par dalību konferencē varēs saņemt konferences norises vietā. Savukārt tiem, kas piedalīsies attālināti, sertifikāti tiks izsūtīti pēc konferences e-formā.

DU XXXIV starptautiskās humanitāro zinātņu konferences „Janvāra lasījumi" dalības maksa:
      dalība klātienē EUR 80.00         dalība tiešsaistē EUR 60.00.
Citi dalības veidi:
 • klausītājiem bez referāta
      – dalība klātienē EUR 15.00;
      – dalība tiešsaistē EUR 5.00;
 • dalībniekam ar vairākiem referātiem
      – dalība klātienē EUR 80.00 par pirmo referātu, EUR 40.00 par katru nākamo referātu;
      – dalība tiešsaistē EUR 60.00 par pirmo referātu, EUR 40.00 par katru nākamo referātu;
 • autoru kolektīviem, kuri uzstājas ar vienu referātu,
      – dalība klātienē EUR 80.00 vadošajam referentam, EUR 60.00 katram līdzautoram;
      – dalība tiešsaistē EUR 60.00 vadošajam referentam, EUR 40.00 katram līdzautoram.

Pieteikums konferencei jāiesūta līdz 2024. gada 13. janvārim.

Katra referāta atbilstību izvērtēs konferences zinātniskā komiteja, pamatojoties uz iesniegto referāta anotāciju. Līdz 2024. gada
15. janvārim
pa e-pastu tiks paziņots, vai referāts ir iekļauts konferences programmā.

Uz konferences referātu pamata sagatavoti publikāciju teksti konferences materiālu krājumiem jāiesniedz līdz 2024. gada 24. aprīlim. Raksta zinātnisko atbilstību izvērtē anonīmi recenzenti, par raksta publicēšanu lemj krājuma zinātniskā redkolēģija.

Dalības maksa jānomaksā, pārskaitot uz DU, kontu līdz 2024. gada 16. janvārim.

Rekvizīti:
  Daugavpils Universitāte
  PVN reģ. Nr.: LV90000065985
  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400
  Banka: Swedbank AS
  Kods: HABALV22XXX
  Konta Nr.: LV64HABA0551055786378
  Maksājuma mērķis: Struktūra: 01016; dalības maksa DU XXXIV starptautiskajai humanitāro zinātņu konferencei „Janvāra lasījumi”.


Konferences kontaktinformācija:
  Daugavpils Universitāte
  Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400
  Tālrunis: +371 65424238
  e-pasts: hl@du.lv