Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
starptautiskā zinātniskā konference "XXIX Zinātniskie lasījumi"
2019. gada 24. - 25. janvāris

Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārās fakultātes (HF) ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference "Zinātniskie lasījumi" ir vērienīgs zinātniskais notikums, kas reprezentē fakultatē pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas, tematiskos lokus, pētnieciskās metodoloģijas un starpdisciplinārās inovācijas.

DU HF „Zinātnisko lasījumu” misija – pulcēt zinātniekus, lai diskutētu par aktuāliem lingvistikas, literatūrzinātnes, vēstures un kultūras jautājumiem, piemērojot humanitāro zinātņu procesu raksturošanai gan tradicionālas un aprobētas, gan mūsdienīgas un starpdisciplināras pētnieciskās metodoloģijas, uzturētu un veidotu zinātniskos kontaktus.

Īpašs konferences fokuss ir tie pētnieciskie virzieni, kuros DU HF veic padziļinātu specializāciju, – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures un identitātes pētījumi, perifērijas un diasporas fenomenu raksturojums.

Konferences darba grupas:

1. BALTU VALODAS: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA [+]

Konferences dalībnieki aicināti pievērsties dažādu valodas līmeņu vienību izpētei sinhroniskajā un diahroniskajā aspektā, baltu valodu pētījumiem sastatāmajā un salīdzināmajā aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 29 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu.

2. SLĀVU VALODAS VĒSTURES UN KULTŪRAS KONTEKSTĀ [+]

Darba grupā paredzēts izskatīt problēmu loku, saistītu ar slāvu valodu izpēti no sinhronijas un diahronijas viedokļa teorijas un pragmatikas aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 29 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: krievu, poļu, latviešu, angļu.

3. JAUNĀKIE PĒTĪJUMI ĢERMĀNISTIKĀ  [+]

Darba grupā aicināti piedalīties zinātnieki, kuru pētījumu lauks ir dažādas ģermānistikas jomas: lingvistika, literatūrzinātne, kulturoloģija, tulkošanas teorija un prakse.
Prezentētie ziņojumi tiks publicēti anonīmi recenzējamos zinātnisko rakstu krājumos „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 29 (ISSN 1691-6042) un „Vēsture: avoti un cilvēki” Nr. 22 (ISSN 1691-9297); izdevumi iekļauti starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valoda: vācu.

4. ANGĻU VALODA: SINHRONIJA UN DIAHRONIJA [+]

Konferences dalībnieki aicināti pievērsties dažādu angļu valodas līmeņu vienību izpētei sinhroniskajā un diahroniskajā aspektā, valodu pētījumiem sastatāmajā un salīdzināmajā, kā arī sociolingvistiskajā aspektā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 29 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valoda: angļu.

5. MŪSDIENU PĒTĪJUMI TRANSLATOLOĢIJĀ [+]

Darba grupā paredzēts aplūkot mūsdienu translatoloģijas teorētiskos aspektus, pievērsties jautājumiem, saistītiem ar tulkošanas praksi: tulkojumu analīze, tulkojumu salīdzinājums, tulkotāju personības un pieredze, mutvārdu tulkošanas problēmas, mūsdienu tehnoloģijas tulka un tulkotāja darbā.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Valoda dažādu kultūru kontekstā” Nr. 29 (ISSN 1691-6042); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: angļu, latviešu, krievu.

6. NOZIEGUMS UN SODS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ  [+]

Noziegums un sods – tā ir viena no pamatopozīcijām pasaules kultūrā, kas atklāj plašu cilvēka un apkārtējās pasaules savstarpējo attiecību spektru. Darba grupas referenti aicināti pievērsties nozieguma un soda motīva īpatnību realizācijai dažādu laikmetu literatūrā un kultūrā, darbu analīzes struktūrai, semantikai un žanru daudzveidībai dažādās nacionālo literatūru un kultūru tradīcijās ar mērķi apzināt pieteiktā konteksta specifiskās īpatnības un starpkultūru kopsakarības.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Kultūras studijas” Nr. 12 (ISSN 1691-6026 ); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

7. EKOKRITISKAIS DISKURSS LITERATŪRĀ UN KULTŪRĀ [+]

Darba grupas dalībnieki aicināti pievērsties ekokritikai kā kultūrkritiskam diskursam, kas sakņojas ekoloģiskās domāšanas kultūrā, biosemiotikā, literatūras un fiziskās vides studijās. Darba grupā literāro tekstu un kultūrfenomenu analīzi paredzēts veikt ar ekokritisko pieeju, teoretizējot un dekonstruējot cilvēka centrētas zināšanas ekostudijās, skart jautājumus par urbānismu un ekoloģisko degradāciju, dzīvnieku un augu mijiedarbi, dzimumu un rasi kā ekoloģiskiem konceptiem u. c. Ekokritiskās prakses piemēri var tikt izvēlēti no literatūras, skatuves mākslas, tēlotājmākslas, medijiem, kino, filozofijas.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” Nr. 20 (ISSN 2243-6960); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

8. VĒSTURE: AVOTI UN CILVĒKI [+]

Vēsturnieki aicināti prezentēt savu pētījumu rezultātus. Tematisku, hronoloģisku, ģeogrāfisku u.c. ierobežojumu nav; obligātais nosacījums – referātam jāatspoguļo pētnieka darbs ar vēstures avotiem.
Darba grupas materiāli tiks apkopoti anonīmi recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „Vēsture: avoti un cilvēki” Nr. 21 (ISSN 1691-9297); izdevums iekļauts starptautiski citējamā datubāzē EBSCO.
Darba valodas: latviešu, angļu, krievu.

Darba grupās nav paredzēti ziņojumi par priekšmetu mācību metodiku. Konferences dalībnieki aicināti izvērtēt iesniedzamo tēmu atbilstību konferences darba grupu anotācijām.

DU Humanitārās fakultātes "XXIX Zinātnisko lasījumu" dalības maksa – EUR 50.00.
Citi dalības veidi:

  • DU darbiniekiem un DU doktorantiem – EUR 15.00;
  • klausītājiem bez referāta un/ vai pavadošai personai – EUR 20.00;
  • dalībniekam ar vairākiem referātiem – EUR 50.00 par pirmo referātu, EUR 35.00 par katru nākamo referātu;
  • autoru kolektīviem, kuri uzstājas ar vienu referātu, – EUR 50.00 par vadošo referentu un EUR 20.00 katram līdzautoram.

Pieteikums konferencei jāiesūta līdz 2018. gada 30. novembrim..
Katra referāta atbilstību izvērtēs konferences Zinātniskā komiteja, pamatojoties uz iesniegto referāta anotāciju. Līdz 2018. gada 10. decembrim pa e-pastu tiks paziņots, vai referāts ir iekļauts konferences programmā.

Uz konferences referātu pamata sagatavoti publikāciju teksti konferences materiālu krājumiem jāiesniedz līdz 2019. gada 26. februārim. Raksta zinātnisko atbilstību izvērtē anonīmi recenzenti, un par raksta publicēšanu lemj krājuma zinātniskā redkolēģija.

Dalības maksa jānomaksā, reģistrējoties vai pārskaitot uz DU kontu līdz 2019. gada 14. janvārim ar norādi: Dalības maksa konferencei „HF 29. Zinātniskie lasījumi".

Rekvizīti:
  Daugavpils Universitāte
  PVN reģ. Nr.: LV90000065985
  Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5401
  Banka: Valsts Kase
  Kods: TRELLV22
  Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
  Maksājuma mērķis: Struktūra: 01016; dalības maksa konferencei „HF 29. Zinātniskie lasījumi".


Konferences kontaktinformācija:
  Daugavpils Universitāte
  Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5401
  Tālrunis: +371 65424238
  Fakss: +371 65422611
  e-pasts: hfzl@du.lv

Logo2